Alpha1-Singlemom Archive

สรุปผลจากBlogger

เมื่อทำการทดลองการทำ SEO ผ่าน blogger นั้นมีปัญหาหลายอย่างและที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากก็คือ Blogger เป็นของ Google แท้ๆ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำ Duplicate ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Title Description Keyword ทำให้เกิดการ Duplicate ซ้ำกันไปหมด แก้ไขได้ยากแม้จะพยายามแก้แล้วก็ตาม แต่ก็ติดปัญหาอีกตรงการทำ Duplicate Meta Description ซึ่งตรงนี้แก้ไขได้ยาก นั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เว็บพวก